1. ข้อสอบมีทั้งหมด 7 ตอน 100 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 1 ชั่วโมง 30 นาที
- การฟัง (Listening) 50 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่
        Part 3: Conversations จำนวน 15 ข้อ
        Part 4: Short Talks จำนวน 15 ข้อ
- การอ่าน (Reading) 50 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
        Part 6: Error Recognition or Text Completion จำนวน 6 ข้อ
2. ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
3. ไม่อนุญาตให้นักศึกษานำตำรา-เอกสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
4. ไม่อนุญาตให้นักศึกษายืมเครื่องเขียนใด ๆ ในขณะสอบ ถือว่าทุจริตในการสอบ
5. หากมีการทุจริตในการสอบทุกกรณี กรรมการสามารถสั่งยุติการสอบได้ทันที
1. ข้อสอบมีทั้งหมด 7 ตอน 100 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 1 ชั่วโมง 30 นาที
- การฟัง (Listening) 50 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่
- การอ่าน (Reading) 50 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
2. ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
3. ไม่อนุญาตให้นักศึกษานำตำรา-เอกสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
4. ไม่อนุญาตให้นักศึกษายืมเครื่องเขียนใด ๆ ในขณะสอบ ถือว่าทุจริตในการสอบ
5. หากมีการทุจริตในการสอบทุกกรณี กรรมการสามารถสั่งยุติการสอบได้ทันที